2018 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EMLAK KONUT SİTESİ TEMSİLCİLER KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul, Bahçelievler, 70 Pafta 222 Ada 21 ve 22 nolu parseller üzerinde kurulu EMLAK KONUT SİTESİ Toplu Yapısının TEMSİLCİLER KURULU, Toplu Yapı Yönetim Planı uyarınca yıllık olağan toplantısını yapmak üzere bu gün (25.02.2018) saat 11.00’de Emlak Konut İlköğretim Okulu salonunda toplandı.

 1. Gündemin 1. Maddesi gereğince:

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşının ardından, Yönetim Kurulu adına Sayın Kutsi Veyisoğlu açılış konuşmasını yaptı.

 1. Gündemin 2. Maddesi gereğince:

Divan Başkanlığına Sayın Ali Yüceaktaş Kâtip üyeliğe Mustafa Çiçek ve oy sayım memurluğuna Sayın Yaşar Yıkıcı oybirliği ile seçilerek divan heyeti oluşturuldu

Toplantı tutanaklarının Sayın Ali Yüceaktaş tarafından bilgisayar ortamında yazılması ve alınacak çıktıların Divan Heyeti tarafından imzalanarak Temsilciler Kurulu Karar defterine yapıştırılması, oy birliği ile kabul edilerek Divan Heyetine toplantı tutanaklarını, işletme planını ve aidat çizelgesini imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Divan heyeti tarafından, yapılan sayım ve inceleme sonunda:

 • Temsilciler Kurulu toplantısının, Yönetim Planının 20.1. Maddesinin dördüncü paragrafına uygun olarak Temsilcilere imza karşılığı zamanında duyurulduğu,

 • Hazurun cetvelindeki imzaların ve salonda hazır olanların sayımı sonucu, 60 temsilciden asaleten ( 34 ) vekâleten ( 14 ) olmak üzere toplam ( 48 ) temsilcinin hazır olduğu,

 • Toplantı gündeminin, Faaliyet Raporunun, Denetim Raporunun, 2017 yılı kesin hesap listesinin, 2018 yılı İşletme Planı taslağının, 2018 yılı aidat çizelgesi taslağının hazır olduğu tespit edilerek gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 1. Gündemin 3. maddesi gereğince:

Site Yönetim Kurulu adına Sayın KUTSİ VEYİSOĞU tarafından 2017 yılı faaliyet raporu okundu ve 2018 yılı gelir-gider hesapları açıklandı.

 1. Gündemin 4. maddesi gereğince:

Sayın Orhan Karslı tarafından 2017 yılı Denetim Raporu okunarak gerekli açıklamalar yapıldı. Yönetim Kurulunun İbrasının uygun olduğu kanaatine varmış olduklarını ve çalışmaları için teşekkür etti.

 1. Gündemin 5. maddesi gereğince:

5.1- Okunan ve açıklanan faaliyet ve denetim raporlarına karşı katılımcılardan diyecekleri soruldu. Söz alan olmadı.

 1. Gündemin 6. maddesi gereğince: Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonunda;

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

Denetim Kurulu üyeleri, oy birliği ile ibra edildiler.

 1. Gündemin 7. Maddesi gereğince:

7.1 Site Yönetimin, asansör bakım masrafları tartışıldı, tamir için fazla para ödendiği komple değiştirilmesi gerektiği v.s fikirler konuşuldu, somut bir öneri gelmedi.

 1. Gündemin 8. maddesi gereğince:

8.1-Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen 2018 yılı İşletme Projesi görüşüldü.

Yönetim Kurulu adına Kutsi Veyisoğlu açıklamada bulundu.

Yapılan oylama sonunda, Emlak Konut Sitesi 2018 Bütçesi’nin (İşletme Projesi);

 • Site Su Gideri 15.000-TL,

 • Site Aydınlatma Gideri 40.000-TL,

 • Site Bahçe Gideri 40.000-TL,

 • Site Genel Bakım Onarım Gider 50.000-TL,

 • Site Yönetim Genel Gideri 50.000-TL,

 • Site Yönetim Personel Gideri 155.000-TL,

 • Site Güvenlik Personel Gideri 330.000-TL,

 • Site Güvenlik Genel Gideri 15.000-TL

 • Kıdem Tazminatı Fonu 90.000-TL,

 • Blok Görevlileri Gideri 372.000-TL,

 • Bloklar Ortak Doğalgaz Gideri 400.000-TL,

 • Blok Ortak Su gideri 22.000-TL,

 • Blok Ortak Elektrik Gideri 75.000-TL,

 • Asansör Bakım Onarım Gideri 40.000-TL,

 • Blok Genel Bakım Onarım Gideri 80.000-TL,

olmak üzere toplam 1.774.000 TL olarak kabul edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

8.2-Kabul edilen İşletme Projesine uygun olarak hazırlanmış olan tutanak ekindeki 2018 yılı daireler aidat çizelgesinin aynen kabul edilmesine,

8.3-2017 aidatlarına göre alınmış 2018 Ocak aidatlarındaki farkların 2018 Şubat aidatları ile birlikte alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

8.4-Aralık ayındaki doğalgaz tüketimiyle ilgili toplam fatura bedelleri 2018 Ocak ayında ödenmişse de karşılığı 2017 bütçesinden ayrıldıktan sonra yıl sonu kesin hesapları çıkarıldığı görülmüş olup; Şubat ayında ödenmiş olan 2018 Ocak ayındaki doğalgaz tüketimiyle ilgili fatura bedellerinin Ocak aidatı içindeki doğalgaz payı ile karşılanmayan kısımlarının kesin hesaptan alacaklı kalan bloklara alacaklarının Nisan ve Mayıs aidatlarıyla birlikte iadesine ve kesin hesaptan borçlu olan bloklardan borçlarının da Nisan ve Mayıs ayı aidatları ile birlikte alınmasına,

8.5-Gerektiğinde bazı kalemlerdeki veya tüm işletme projesindeki avans miktarlarını %20’den çok olmamak kaydıyla artırmak, kıdem tazminatı fonu dışındaki harcama kalemleri arasında, yönetim planına uygun olarak aktarma yapmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.

8.6-Blok Kat Malikleri Kurullarında usulüne uygun alınmış kararlar gereğince yapılması gereken harcamaların da Blok kararları doğrultusunda yapılmasına ve giderlerinin gene Blok kararları doğrultusunda ilgili blok kat maliklerinden alınmasına, oy birliği ile karar verildi,

8.7-Gerek Blok özel harcamaları için toplanacak gider ve avans paylarını gerekse Site İşletme Planına kabul edilen gider ve avans paylarını zamanında ödemeyenlerden Yönetim Planımıza uygun olarak aylık % 5 gecikme faizi alınmasına, gider ve avans borçlarını ödemeyenlerin hukuk yoluyla takip ve tahsili hakkında Yönetim Kuruluna yetki ve görev verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 1. Gündemin 9. maddesi gereğince YÖNETİM KURULU BAŞKANI seçimine geçildi. Sayın KUTSİ VEYİSOĞLU aday gösterildi. Başka aday çıkmadı. Yapılan oylama sonunda Sayın KUTSİ VEYİSOĞLU, 52 oyla ve oybirliği ile Yönetim Kurulu Başkanı atandı.

 1. Gündemin 10. Maddesi gereğince; Site Yönetim Kurulu Üyeleri Temsilcilere tanıtıldı.

 • A.1 Blok Yöneticiliğine Sayın TARUK GÜLTEKİM

 • A.2 Blok Yöneticiliğine Sayın ARZU KARAOĞLU

 • A.3 Blok Yöneticiliğine Sayın GÖKSEL KOTİLOĞLU

 • A.4 Blok Yöneticiliğine Sayın HASAN ÖZÇELİK’İN

 • A.5 Blok Yöneticiliğine Sayın DİNÇER KARAMAN

 • A.6 Blok Yöneticiliğine Sayın ZEYNEL YEDİKARDEŞLER

 • A.7 Blok Yöneticiliğine Sayın AYŞE SÖZER

 • A.8 Blok Yöneticiliğine Sayın CÜNEYT VATANSEVER

 • B.1 Blok Yöneticiliğine Sayın NECAT TOPÇU

 • B.2 Blok Yöneticiliğine Sayın AYDIN TÜRKOĞLU

 • B.3 Blok Yöneticiliğine Sayın OSMAN DURSUN,

 • B.4 Blok Yöneticiliğine Sayın HAKAN SELÇUK ÖZER’nin

seçilmiş oldukları anlaşıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı KUTSİ VEYİSOĞLU ile birlikte yukarıda adları yazılı Blok Yöneticilerinin Yönetim Planının 21. Maddesi uyarınca Emlak Konut Sitesi YÖNETİM KURULU’nu oluşturduğu; Yönetim Kurulunun, Yasalar, Yönetim Planı ve Temsilciler Kurulu kararları çerçevesinde kendisine verilen görevleri yapmak ve kat malikleri adına kendisine tanınan yetkileri kullanmakla yetkili ve yükümlü olduğu; Yönetim Kurulunun, Yönetim Planının 24. Maddesi uyarınca Site’nin yönetimiyle, ortak yerlerle, personelle ilgili konularda ve Siteyi ilgilendiren her konuda üçüncü kişiler, resmi ve özel kuruluşlar, mahkemeler karşısında Site Kat Maliklerini temsile, ihtar, ihbar, protesto göndermeye, takip ve dava açmaya, açılmış takip ve davalarda taraf olmaya, her türlü tebligatı kabule, resmi ve özel kişi ve kurumlarla sözleşme yapmaya, bankalarda hesap açmaya ve kapatmaya, para yatırmaya çekmeye, çek keşide etmeye, gerek Site ortak giderleriyle ilgili Gerekse Blok ortak giderleriyle ilgili gider ve avans borcu olanlara yasal yollardan takip ve dava açmaya, gerekirse bu işler için avukat görevlendirmeye görevli ve yetkili olduğu; Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda içlerinden birini başkan yardımcısı ve diğer birini de sayman olarak seçip görevlendirmesi gerektiği; Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine her hangi bir ücret ödenmeyeceği; oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu’nun Emlak Konut Sitesini her türlü işlem için temsil ve ilzam şeklinin, biri başkan, biri başkan yardımcısı ve biri sayman olmak üzere 3 kişiden en az ikisinin atacağı imza ile olmasına, İdari Müdür alınması halinde tek başına imzası ile temsile yetkili olduğu hususların Yönetim Kurul tarafından yeniden belirlenmesine, oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 11. maddesi gereğince; DENETİM KURULU üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonunda, Sayın CAHİDE BORAN, Sayın LEVENT KÜÇÜK, Sayın Ali KAFAOĞLU, Denetim Kurulu üyeliğine oybirliği ile seçildiler.

Denetim Kurulunun, Site faaliyet ve hesapları yanında Blok Yöneticilerinin faaliyetlerini ve hesaplarını da Yasalara, Yönetim Planına ve Temsilciler Kurulu kararlarına uygunluk açısından denetlemekle görevli ve yetkili olmasına, Denetim Kurulu’nun ilk toplantısında içlerinden birini başkan seçerek göreve devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

 1. Gündemin 12 maddesi gereğince dilek ve temennilerde:

12.1 Cahide Boran ve Metin Dumanlı site yönetim personeli olarak 2 kişinin çalıştırılmasının fazla maliyet olduğu, bu konunun yönetim kurulunca değerlendirilmesi önerildi.

12.2 Metin Dumanlı, emeklilik nedeni ve kendi isteği ile ayrılanlar olduğu zaman, iki bloğa tek görevlinin bakmasının daha uygun olacağını önerdi

12.3 Hasan Özçelik, kapıcılık hizmetinin dışardan hizmet satın alma yoluyla alınmasını, geceleri teknik bir eleman bulunmasını, ayrıca güvenlik görevlilerinin işlerini daha düzgün yapması için kontrol edilmesi önerdi.

12.4 Hidayet Birşey, Efes Pilsenin arazisine yapılacak olan inşaat ile ilgili bir heyet kurulmasını, iki parselin birleşerek, inşaat yapılmasının çok büyük avantaj sağlayacağını, tavsiye etti. Ali Kafaoğlu, çevrenin yeşil ve güzel olduğu, binaların statik ömrünün dolmadığını beyan etti. Site Yönetimine kentsel dönüşüm ve diğer parselle yapılacak inşaata entegre olmak için bir heyet kurulması yönünde yetki verildi.

Divan Başkanı Ali Yüceaktaş tarafından; Emlak Konut Sitesi Yönetim Planının 20.1 maddesi gereğince en üst düzeyde karar organı olan Temsilciler Kurulunda alınan kararların tüm site ve bloklar için bağlayıcı olduğu, Yönetim Planının 18.1 maddesi gereğince, blok kat malikleri kurulları kararlarının Yönetim Planı ve Temsilciler Kurulu kararları ile çelişir nitelikte olamayacağı belirtilerek toplantıya son verildi.

Toplantı Divan Kurulu

Divan Başkanı

Divan Üyesi

Divan Üyesi

Ali Yüceaktaş

Mustafa Çiçek

Yaşar Yıkıcı

26 Şubat 2018
5.343 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?